28-11-2012
De ministeries van OCW en VWS hebben ingestemd met de...

Welkom bij Platform Sport, Bewegen en Onderwijs

Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs heeft als doelstelling dat in 2012 minimaal 50% van de jongeren voldoet aan de beweegnorm. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2005. Meer sport en bewegen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van jongeren, maar levert tevens een belangrijke bijdrage aan het bestrijden en voorkomen van overgewicht en schooluitval, en het bevorderen van schoolprestaties en talentontwikkeling.

Vijf deelprojecten
Het platform wil deze doelstelling bereiken door de verbinding tussen sport en onderwijs te versterken. Uniek hierbij is dat sectoren op het gebied van sport, onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en overheden op integrale wijze met elkaar samenwerken en daarbij worden ondersteund door onderzoeks- en kennisinstituten. Centraal in de aanpak van het platform staan vijf deelprojecten: Masterplan Bewegen en Sport in het mbo, Sportaanbod voor het Onderwijs, Bevordering Lokale Netwerkvorming: Sport Lokaal Samen, Vmbo in Beweging en Effectiviteit Interventies.                                                                                                                                 

UitvoeringsplanBeleidskader
Met deze vijf projecten geeft het platform uitvoering aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van OCW en VWS dat is opgesteld in 2008. Lees meer over het programma van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs in het uitvoeringsplan.


Resultaten
De betrokken partijen hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt om
zowel binnen als buiten het onderwijs een beter samenhangend aanbod aan sport en beweging voor jongeren te realiseren. In de Eindrapportage Sport, Bewegen en Onderwijs leest u waar die samenwerking tot op dit moment toe heeft geleid. De resultaten per project zijn verder te vinden op de projectpagina's en bij Publicaties. Tevens zijn daar evaluatierapporten over het beleidskader SBO te vinden, die zijn opgesteld door TNO en Mulier Instituut.

Op maandag 26 november 2012 vond een afsluitende bijeenkomst plaats van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs bij het ministerie van OCW. Hier werd tevens de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl gepresenteerd: een vervolg op de succesvolle aanpak van het platform van de afgelopen drie jaar.